Ugrás a tartalomra

4. A NEM SZLÁV ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET MEGALAKÍTÁSA – AZ ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ NÉMET EVANGÉLIKUS KERESZTYÉN EGYHÁZ A JUGOSZLÁV KIRÁLYSÁGBAN

Miután megtörtént a szakadás, a szlovák egyházközségek önállósulva, esperességekbe szerveződve, nemzeti alapon kívánták folytatni tevékenységüket. A nagy többségű nem szláv esperességek is folytatták további tevékenységük megszervezését, ezért első lépésként 1921. december 7-én értekezletet tartottak Belgrádban. Képviselve voltak a bácsi (német-magyar), bánáti (német-magyar), horvát (német), szlovén (szlovén és német) esperességek, a boszniai synodus (német) és a belgrádi autonóm egyház (német).

A tárgyalást a boszniai synodus elnöke Schäffer Lajos, szarajevói lelkész vezette.

Határozatai ezek voltak:

„A vallásügyi minisztérium értesíttetik, hogy a gyűlés napjától (december 7) kezdve, az eddigi Közigazgatási Bizottság az S.H.S. nem szláv esperességeire nézve megszűnt és hogy mindaddig, amíg a mai határozmányokhoz az egyházközségek hozzá nem járulnak és az új választások meg nem ejtetnek, az esperességek vezetői a közigazgatás vezetésével a beográdi evangélikus lelkészi hivatalt bízzák meg.”[1]

Az új Közigazgatási Bizottság lesz a legfőbb egyházi hatóság, melynek a közigazgatás ellátása mellett törvényhozó zsinat előkészítése lesz a feladata.

Az új Közigazgatási Bizottság hatásköre:

1.) A zsinatot előkészíteni formailag

2.) anyagilag

3.) A zsinati és egyéb költségek fedezésére alapot teremteni

4.) Közigazgatási kérdésekben fellebbezési fórum

5.) Az egyház kisebbségi jogainak őre

6.) Iskola-autonómiánk megcsorbításának meggátlója

7.) A legfőbb egyházi fegyelmi bíróság, míg az első fórum továbbra is az esperességi törvényszék maradna

8.) Az egyház képviselője az állammal és más felekezetekkel szemben

9.) A szláv esperességekkel való érintkezés orgánuma.

A tartandó zsinat feladata volna egy egészen szűkre szabott törvénykönyvet szerkeszteni, hogy az egyes esperességek saját speciális viszonyaiknak megfelelő szabályrendeleteket alkothassanak.

Az új Közigazgatási Bizottságnak a következő hivatalnokai volnának: egy lelkészelnök, egy lelkészi és egy világi helyettes elnök, egy pénztáros, egy jegyző és egy ügyész.

Gustav Adolf Wagner esperes hozzászólás végett megküldte a nem szláv esperességeknek az értekezlet jegyzőkönyvi kivonatát.

A szabadkai egyházközség 1922. január 3-án megtartott rendkívüli közgyűléséről néhány észrevétel:

„A Közigazgatási Bizottság elnökének, tisztviselőinek és tagjainak megválasztásánál biztosítottnak óhajtja látni az egyházközségeknek, mint az evangélikus egyház Alkotmánya alapintézményeinek szabad megnyilatkozási jogát, valamint azt is, hogy a bizottság tisztviselői karában és a bizottságban minden nem szláv nemzetiség képviselve legyen.

Figyelembe véve azt, hogy az evangélikus egyházban minden hatalom az egyháztagoktól ered, a közgyűlés nem az egyes egyházközségek, hanem az egyes egyháztagok szavazatainak összegezését ajánlja.

Az akarat szabad megnyilvánulását községenként titkos szavazással ajánlja biztosítani.

Amennyiben listákkal történne a szavazás, a jelöltek nemzetisége is legyen feltüntetve. A listán fel nem tüntetett jelölt nemzetisége a szavazás eredményének összegezésekor volna megállapítandó.”[2]

 

Időközben az egyházmegyei nyári konferencián akciót indítottak egy magyar-német püspökség megalakítása iránt.

1923-ban, ez meg is történt.

A magyar és német evangélikus hívők, az S.H.S. állam területére kiterjedően, annak minden eddigi esperességéből, Novi Sadon új egyházkerületet alakítottak. Az Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházkerület elnöke  Gustav Adolf Wagner, eddigi bácsi esperes, egyházkerületi felügyelő pedig Weiss, pancsevói lelkész lett. Megválasztották az ideiglenes elnökséget, amelynek feladatává tették a végleges állapotra irányuló intézkedések megtételét. Megalakították a kerületi egyháztanácsot, kerületi törvényszéket. Az ideiglenes szervek megbízatása legfeljebb 2 évre terjed.

Esperes Wack Péter, járeki lelkész lett.

„A magyar egyházközségek kérték, hogy a magyarság nyelvi jogai respectáltassanak és az egyházkerületnél az egyházközségek számának megfelelő magyar képviselők is helyet foglaljanak a hivatali karban, illetve a bizottságokban.”[3]

„Az új egyházkerület megalakulását a kormány tudomásul vette, de különböző jelekből arra kell következtetnünk, hogy az S.H.S. kormány vagy nem tudja, vagy nem akarja a mi egyházunk szellemét, a mi igaz törekvésünket megérteni, mert különben nem venné le egymás után a mi évszázados autonómiánk bástyáit. Az iskoláink elvétele, szántóföldjeink lefoglalása, egynémely jótékony intézményünk – így a verbászi Dániel-féle árvaház - megbénítása után olyan túlkapásokról is jönnek jelentések, amelyeknek többszöri megismétlése egyházi életünket jelentősen visszafogják.

Novoselon, a kerületi elöljáró megtiltotta a lelkésznek, hogy magánházaknál bibliaórákat tartson. Kucurán megtörtént az, hogy a szolgabíró iktatta hivatalába az egyházfelügyelőt, akinek megválasztását az egyházkerületi tanács megsemmisítette. A vallásügyi minisztériumban a protestáns ügyeknek egy referense működik, akinek egyházunk nagy többségének belső életéről halvány sejtelme nincsen. Ilyen és hasonló kinövésekre el lehetünk mi is készülve.”[4]

Az evangélikusok tudomására jutott, hogy a kormány számukra, megkérdezésük nélkül, egyházi Alkotmányt készít. Ez az evangélikus egyház hagyományai, joggyakorlata szerint szokatlan, hiszen az Alkotmányt és a kísérő előírásokat az időnként összeülő alkotmányozó zsinat hozza meg.

 1926-ban végre Újverbászon összeült az alkotmányozó és törvényhozó zsinat, mely az összegyháznak (nem szláv egyházkerületnek) és minden egyházközségnek az életét a jövőben szabályozni hivatott. Gusztáv Adolf Wagner lelkessége és törhetetlen energiája hozta össze a zsinatot. Sajnos, csak a megindulásnál lehetett jelen, mert testi erejét az előkészítés munkája és a vele járó izgalmak összeroppantották. A halál akkor érte utol, amikor bölcsességére, higgadtságára, a féktelen ambíciókat lefojtó, az ellentéteket áthidaló tekintélyére a legnagyobb szükség lett volna.

„Wagnerrel nem csak egy nagy lelkész-egyéniség került a sírba, hanem az evangélikus egyházkerület elnöke is, aki fáradhatatlan tevékenységével nagy érdemeket szerzett az evangélikus egyetemes egyház felépítésében Jugoszláviában.”[5]

Az egyházkerületi elnök halála után szavazással választottak új elnököt.

1927-ben az egyházkerületi közgyűlésen a szavazatszedő bizottság nyilvánosságra hozta a szavazatok eredményét. Ennek alapján zsinati elnöknek Dr. Philipp Popp, zágrábi esperest választották, püspöki adminisztrátor címmel, az egyházkerület ügyeit pedig Schäfer Lajos, szarajevói lelkész vezetésére bízták.

Wack Péter, bácsi főesperes is váratlanul elhunyt. Az új főesperes Jahn Jakab lett.

Az 1926-ban összeülő zsinat sajnos nem tudta befejezni munkáját, így az elhúzódott még egy ideig. Az alkotmánytervezetet az egyházközségek véleményezése után a király elé terjesztették. I.Sándor király, az új egyházi törvény értelmében az egyház alkotmányát szentesítette.

 


[1] In: A suboticai ágostai hitvallású evangélikus egyház tanácsi jegyzőkönyve, 1922, 95-96. old.

[2] In: A suboticai ágostai hitvallású evangélikus egyház közgyűlési jegyzőkönyve, 1924, 125.old.

[3] In: A suboticai ágostai hitvallású evangélikus egyház egyháztanácsi jegyzőkönyve, 1923, 108.old.

[4] In: A suboticai ágostai hitvallású evangélikus egyház közgyűlési jegyzőkönyve, 1924, 125.old.

[5] „Mit Wagner wurde nicht nur eine große Pfarrer-Persönlichkeit zu Grabe getragen, sondern auch der Präsident des evangelischen Kirchendistriktes, der sich durch rastlose Tätigkeit um den Aufbau der evangelischen landeskirche in Jugoslawien große Verdienste erwarb.“ – In: Werbass 1785-1975, Werbasser Heimatausschuß 1975, Stuttgart-Fellbach 104.old

 

Gyülekezetek
Bácsfeketehegy (Feketics)
/sites/default/files/2020-03/feketic.jpg
/bacsfeketehegy-feketics
Belgrád
/sites/default/files/2020-03/beograd_0.jpg
/belgrad
Káty
/katy
Kiskér
/sites/default/files/2021-01/Ba%C4%8Dko%20Dobro%20Polje.jpg
/kisker
Kucora
/kucora
Kúla - Cservenka
/sites/default/files/2020-03/cservenka_0.png
/kula-cservenka
Nádalja - Turja
/nadalja-turja
Nagybecskerek
/sites/default/files/2021-01/Zrenjanin%20slovacka-evangelisticka-crkva-52605f927d6b4.jpg
/nagybecskerek
Nagykikinda
/sites/default/files/2020-03/kikinda_0.jpg
/nagykikinda
Óbecse
/sites/default/files/2020-03/1_0.jpg
/obecse
Óverbász
/overbasz
Pancsova
/sites/default/files/2020-03/pancsova_0.jpg
/pancsova
Sóvé
/sites/default/files/2020-03/sove_ravno_selo_village_street_and_protestant_churches_in_1925_0.jpg
/sove
Szabadka - Püspökség
/sites/default/files/2020-03/szabadka_0_0.jpg
/szabadka-puspokseg
Tiszaistvánfalva
/sites/default/files/2021-01/K1_Kirche_Jarek_Bild_von_Mama-4fc00770.jpg
/tiszaistvanfalva
Törökbecse
/sites/default/files/2020-03/ujbecse_0.jpg
/torokbecse
Torzsa
/sites/default/files/2021-01/33521404.jpg
/torzsa
Újpázova
/sites/default/files/2021-01/%C3%9Ajp%C3%A1zova.png
/ujpazova
Újvidék
/ujvidek
Verbász
/sites/default/files/2020-03/3.png
/verbasz
Versec - Fehértemplom
/sites/default/files/2021-01/Bela%20Crkva%20xxxx.jpg
/versec-fehertemplom
Zimony
/sites/default/files/2021-01/unnamed.jpg
/zimony
Zombor
/sites/default/files/2020-03/img_6034.jpg
/zombor

2024. február

H K Sz Cs P Sz V
29
30
31
1
2
3
4
 
 
 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
 
 
 
Kövess minket
 

További Facebook oldalaink:

Bajsa Verbász Kúla

 

 

Lelki táplálék

Világosságom és segítségem az ÚR, kiről félnék? Életemnek ereje az ÚR, kitől rettegnék? Egy dolgot kérek az ÚRtól, azért esedezem: hogy az ÚR házában lakhassam egész életemben; láthassam, milyen jóságos az ÚR, és gyönyörködhessem templomában.

 

Zsoltárok könyve 27, 1-4
megvalosult a BGA alap tamogatasaval
BGA alap