Ugrás a tartalomra

Káty

Kać, 21241

Serbia

A kátyi gyülekezet története:

Kátyra 1826. évben kezdtek Ágostai hitvallású evangélikus hívek költözködni. Káty akkor tiszta szerb község volt. Az első evangélikusok a szomszéd Járekről jöttek ide, s az ottani lelkész által gondozva is lettek. Nagyon lassan szaporodtak eleinte. 1839-ben még csak 15 család volt, de már ezek is fáradoztak vallási életük rendezésén s választottak maguknak tanítót bizonyos Ruinpf Lajos személyében, ki egészen 1849-ig mint tanító hivatalban volt, midőn cholerában meghalt. Scharr Fülöp adott lakást a tanítónak és Arrasz Ferencz egy szobát az iskolának ingyen. 1840-ben a politikai községtől ingyen kaptak egy házat az ev. hívek iskolának, de mert ez a falu végén állott, elcserélték azt 250 váltó frt ráfizetés mellett egy a falu közepén levő házért; későbben ezt is elcserélték 50 frt ráfizetéssel azon helyért, melyen jelenleg az iskola áll. Az 1849. évben az egész faluval az ev. iskola is elpusztult és 1851-ig a hívek minden lelki gondozás nélkül maradtak. Féléven keresztül Grindl József volt a tanító. 1852-ben már 36 család volt. Tanító lett Heincz Lajos, aki 22 évig dolgozott, lakott Kátyon, hol az egyik, hol a másik egyháznál; oktatást is hol privát házakban, hol a szerb iskolában tartott.

1861-ben felszaporodtak az ev. hívek 72 családra, mivel a környékbeli községekben szintén laktak evangélikusok, ez évben anyaegyházzá alakult és 1862-ben rendes lelkészt nyert Unger Vilmos György személyében, ki azon évi május 2 án Becker Jakab főesperes által, Petrovits Milos, főhadnagy jelenlétében hivatalába beiktattatott. A lelkész egy évig bérházban lakott; csak 1863-ban május 5-én költözhetett be abba a házba, melyet az egyház paplaknak megvett. A paplaképület megvételére szükséges pénzt részint a hívek hozzájárulásából, részint a politikai községtől és részint a G. A. Egylettől nyerte.

Első lelkésze, Unger Vilmos György Kaboldban, Sopronmegyében született 1831-ben december 12-én; atyja ott lelkész volt. Az elemieket otthon tanulta; aztán 1843-tól 1851-ig Sopronban végezte el a gimnáziumot és tette le az érettségit. Teológiát egy évig Sopronban, másfélévig Halléban és szintúgy másfélévig Jénában hallgatta. Onnan 1855-ben hazatérve, 14 hónapig atyjánál tartózkodott; 1856-ban letette a teológiai vizsgát és 1857. január 15-én felszenteltetett. Ugyan ebben az évben február 1-én mezőberényi káplán lett Petz Gyula oldalán. Innen Cservenkára jött káplánnak Qurisfeld Nándor mellé. Innen Kátyra választották meg mint a titeli, határőrvidéki zászlóalj területének papja az ev. ref és ág. hitv. ev. hívek számára.

Midőn 1874. szeptember 29-30-án Dr. Szeberényi Gusztáv püspök az egyházat meglátogatta, az imaház egyszerű épület volt, 6 öl hosszú, 4 öl széles teremből állott, előtte állott a harangláb két haranggal. A nagyobb harang 402 fontos ezen felirattal: „Die Guten wecke; die Bösen schrecke. Erbau' und eine, des Herrn Gemeine"; a kisebb 214 fontos; felirata: „Die Lebenden rufe ich, die Todten beweine ich. Mindkettőn pedig: „Deutsch ev. Kirchengemeinde zu Káty im Titler Battailon. Gegossen durch Friedrich Seltenhofer zu Oedenburg 1869."

Az egyház iskolai célokra kapott a községtől 35 hold földet Ezen időben Kátyhoz tartozott három nagyobb leányegyház, úgymint: Kovil-Szent-lván, Zsablya és Goszpodincze és ezeken kivül a titeli zászlóalj területén levő összes falvak, melyekben evangélikusok voltak.

Az 1874. évi püspöki látogatás óta a kátyi egyházban a következő változások történtek:
Unger Vilmos György lelkész 15 évi áldásos működése után 1877.  május 12-én meghalt és utóda lett Petri Károly, aki 1878. márciusban Új-Soóvéra ment. Ennek következtében 1878. április 7-én Polereczky Pál, addigi beskai lelkész lett megválasztva Kátyra lelkésznek.

Polereczky született 1843. január 28-án Mosóczon, Turócz megyében, hol atyja Polereczky János sörfőző volt, anyja született Kutnyi Zsuzsanna. Népiskolába járt szülőhelyén, valamint az 1. és 2. gimnáziumi osztályt is elvégezte magán tanulás által. Azután 6 évig a késmárki líceumban tanult, ahol 1864-ben letette az érettségi vizsgát 1864/5-ben az akkor létezett pesti egyesült teológiai intézet növendéke volt; 1865/6. és 1866/7-ben pedig Pozsonyban folytatta teológiai tanulmányát, hol a második év végén letette a hittanjelölti vizsgát. 1867/8-ban nevelő volt Bálintfalván, Turócz-megyében Nemes Simon, nyugdíjazott alispán fia mellett. 1868/9-ben Bécsben folytatta teológiai tanulmányát az ottani teológia egyetemen. 1869. szeptemberében segédlelkész lett néhai Weber András, új-pázuai lelkész mellett, miután ugyan ebben az évben augusztus 17-én Dr. Székács József püspök által felszenteltetett 1871. októberben lelkésztanítónak választatott meg Beškára és 1873-ban április 6-án ugyanitt rendes lelkésznek. Ezen év június 2-án házasságra lépett Weber Emmával, Weber András lelkész leányával. 1878. április 26-án elfoglalta a kátyi lelkészi állást.

Kapcsolódó hírek
Gyülekezetek
Bácsfeketehegy (Feketics)
/sites/default/files/2020-03/feketic.jpg
/bacsfeketehegy-feketics
Belgrád
/sites/default/files/2020-03/beograd_0.jpg
/belgrad
Káty
/katy
Kiskér
/sites/default/files/2021-01/Ba%C4%8Dko%20Dobro%20Polje.jpg
/kisker
Kucora
/kucora
Kúla - Cservenka
/sites/default/files/2020-03/cservenka_0.png
/kula-cservenka
Nádalja - Turja
/nadalja-turja
Nagybecskerek
/sites/default/files/2021-01/Zrenjanin%20slovacka-evangelisticka-crkva-52605f927d6b4.jpg
/nagybecskerek
Nagykikinda
/sites/default/files/2020-03/kikinda_0.jpg
/nagykikinda
Óbecse
/sites/default/files/2020-03/1_0.jpg
/obecse
Óverbász
/overbasz
Pancsova
/sites/default/files/2020-03/pancsova_0.jpg
/pancsova
Sóvé
/sites/default/files/2020-03/sove_ravno_selo_village_street_and_protestant_churches_in_1925_0.jpg
/sove
Szabadka - Püspökség
/sites/default/files/2020-03/szabadka_0_0.jpg
/szabadka-puspokseg
Tiszaistvánfalva
/sites/default/files/2021-01/K1_Kirche_Jarek_Bild_von_Mama-4fc00770.jpg
/tiszaistvanfalva
Törökbecse
/sites/default/files/2020-03/ujbecse_0.jpg
/torokbecse
Torzsa
/sites/default/files/2021-01/33521404.jpg
/torzsa
Újpázova
/sites/default/files/2021-01/%C3%9Ajp%C3%A1zova.png
/ujpazova
Újvidék
/ujvidek
Verbász
/sites/default/files/2020-03/3.png
/verbasz
Versec - Fehértemplom
/sites/default/files/2021-01/Bela%20Crkva%20xxxx.jpg
/versec-fehertemplom
Zimony
/sites/default/files/2021-01/unnamed.jpg
/zimony
Zombor
/sites/default/files/2020-03/img_6034.jpg
/zombor

2022. január

H K Sz Cs P Sz V
27
28
29
30
31
1
2
 
 
 
 
 
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
Kövess minket
 

További Facebook oldalaink:

Bajsa Verbász Kúla

 

 

Lelki táplálék

Dicsérjétek az Urat! Dicsérd, lelkem, az Urat! Dicsérem az Urat, amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, míg csak leszek. Ne bízzatok az előkelőkben, egy emberben sem, mert nem tud megtartani.

 

Zsoltárok könyve 146, 1-3

Magyar Kormany